۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين
 
 
ایمیل خود را وارد نمائید :  
 
آرشیو خبر آمار بازدید: 2414 کد مطلب: 209  
خلاصه مذاکرات صورتجلسه سیزدهم

خلاصه مذاکرات صورتجلسه سیزدهم هیأت مدیره نظام مهندسی

tceo.ir
خلاصه مذاکرات صورتجلسه سیزدهم هیأت مدیره نظام مهندسی 91/12/26
۱۳۹۲ جمعه ۹ فروردين ساعت 20:39
18

خلاصه مذاکرات صورتجلسه سیزدهم هیأت مدیره سازمان استان تاریخ 26/12/91

آقای دکتر غفرانی ضمن تبریک والدت حضرت زینب ( س ) پیشاپیش آغاز سال 1392 را شادباش گفتند در ادامه آقای مهندس عزیزی در ابتدای جلسه درخصوص شرکتهای خدمات آزمایشگاهی، بازرسی جوش و برگزاری جلسات مربوط به کمیته های ژئوتکنیک، جوش و بتن سازمان گزارشی به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند. طرح اولین بند دستور جلسه درخصوص درخواست افزایش ظرفیت اشتغال نظارت آقایان مهندسین صیادفر، گودرزی و رضایی باجناق:

آقای مهندس محمدی نژاد ضمن قرائت بند 14-3-3  شیوه نامه مبحث دوم، اجرایی شدن این بند را منـوط بـه تشـکیل هیـأت پـنج نفـره استان دانستند. همچنین عنوان نمودند این بحث نیاز به بررسی فنی دارد ودرخواست داشتند به لحاظ جنبه اجرائی ، موضوع بـه هیـأت رئیسـه واگذار شود.

خانم مهندس رادمهر عنوان نمودند باید درخواست شود هیأت پنج نفره استان سریعتر تشکیی شود تا درصورت مواجه با موضوعات مشابه پس از طرح در هیأت مدیره، در هیأت پنج نفره استان مطرح شود.

آقای مهندس نصیری اظهار داشتند این بند از مبحث دوم بسیار مهم میباشد. باتوجه به اجرایـیشـدن مـاده 33 از ابتـدای سـال 1392مطمئناً با کمبود ناظر مواجه خواهیم شد و درخواست داشتند ضمن طرح موضوع در کمیسیون ماده 33، این بند به طور فعال پیگیری شود.

آقای مهندس محمدی نژاد مطرح کردند هیأت مدیره در این خصوص پیشنهاد دهنده و هیأت پنج نفره تصمیم گیرنده نهایی است.

آقای مهندس زنده دل اظهار داشتند موضوع هیأت پنج نفره استان بسیار مهم میباشد و عنوان نمودند باتوجـه بـه مشـکلات پـیش آمـده ظرفیت دو برابری اشخاص حقوقی باید برداشته شود.

آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند برای موارد مشابه باید چارچوب تعیین شود و درخواست داشتند موضوع برای مشخص کـردن چـارچو ب افزایش ظرفیت به کمیسیون ماده 33 ارجاع شود.

مصوبه 1: بند 2 دستور جلسه درخصوص درخواست افزایش ظرفیت اشـتغال نظارت اعضـای حقیقـی سـازمان اسـتان بـه اسـتناد بنـدهای

14-3-3 و 14-3-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح و با اکثریت آرا مقرر شد موضوع جهت تبیین ساز و کار اجرایی به کمیته اجرائـی ماده 33 ارجاع و پس از تصویب روش اجرایی درهیأت مدیره، به هیأت پنج نفره استان ارسال گردد.

طرح دومین بند دستور جلسه درخصوص گزارش کمیسیون معامالت درخصوص چاپ سر رسید مهندسین:

آقایان مهندس نصیری و مهندس عزیزی درخصوص نحوه برگزاری کمیسیون معاملات مربوط به چـاپ سررسـید و همچنـین حامیـان مالی جهت چاپ در سررسید گزارشی به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند.

آقای مهندس کاظمی درخواست داشتند گزارشی از نحوه توزیع سررسیدهای سازمان به اعضای هیأت مدیره ارائه شود.

آقایان مهندس تیموری و مهندس قدس نسبت به توزیع سررسیدها اعتراض داشـتند و درخواسـت داشـتند منبعـد روش بهتـری بـرای توزیع سررسیدها و موارد دیگر اتخاذ شود.

آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند برای جلسه آینده گزارشی از نحوه توزیع سررسیدها توسط واحد روابط عمومی ارائه خواهد شد.

مصوبه 2: بند 1 دستور جلسه با موضوع گزارش کمیسیون معاملات درخصوص چاپ سررسـید سـال 1392 مطـرح و بـه اسـتناد مـاده 62 نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان و با تعداد رأی 13 نفر از 20 نفر حاضر با چاپ تعداد 25000 نسخه از قرار هرنسخه 72500 ریال به مبلـغ کلی 1812500000 ریال موافقت گردید.

طرح سومین بند دستور جلسه درخصوص درخواست مساعدت مالی یکی از اعضای سازمان :

خانم مهندس رادمهر ضمن ارائه گزارشی درخصوص موضوع نامه ، درخواست داشتند به دلیی اینکه وی هم در شورای انتاـامی و هـم در مراجـــع قضـــایی تبرئـــه شـــدند، ســـازمان خســـارات وارده را جبـــران نمایـــد و از طریـــض مراجـــع قضـــایی نیـــز ایـــن امـــر را پیگیری نماید.

آقای مهندس نصیری دو نکته را یادآور شدند. موضوع اول اینکه به علت اینکه سازمان در شـرایط حساسـی قـرار دارد و موضـوع بازرسـی گودبرداری را در دستور کار خود دارد، این کار خیلی مناسب نیست. موضوع دوم اینکه هیأت مدیره در این مسأله باید ورود پیـدا کـرده و آن را ریشه ای بررسی نماید.

آقای مهندس زنگنه عنوان نمودند برای هر موضوعی که قرار است در هیأت مدیره مطرح شود باید یک گزارش روشـن همـراه آن باشـد و همچنین کار کارشناسی و پیشنهاد سازمان در مورد آن موضوع مشخص باشد.

آقای مهندس هاشمی مطرح کردند اگر عضوی از سازمان مرتکب تخلفی شده باشد، سازمان در این مورد مسئولیتی ندارد که خسـارت آن عضو را بدهد.

آقای مهندس گلزار عنوان نمودند سازمان باید به موضوع بیمه مسؤولیت ناظرین حقیقی و حقوقی نگاه جدیتری داشته باشد. سازمان نیز میتواند در این مورد بخصوص از مشاور حقوقی استفاده نماید.

آقای دکتر علیپور مطرح کردند این پرونده ها کیفری هستند نه حقوقی. در این مورد وقتی مراحی طی شد و مشخص شد که عضو مـذکور مقصر نیست و هزینه هایی در این خصوص داشته، سازمان میتواند مساعدت مالی داشته باشد ولی اگـر خـود عضـو مقصـر اسـت کمـک مـالی سازمان معنایی پیدا نمیکند.

مصوبه 3: بند 3 دستور جلسه درخصوص درخواست مساعدت مالی یکی از اعضای سازمان مطرح و مقرر شد جهـت بررسـی بیشـتر و تهیـه گزارش و پیشنهاد اتخاذ رویه مشترک به کمیسیون حقوقی ارجاع گردد.

آقای مهندس امیرخانی درخصوص پیشنهاد افزایش حق الزحمه نظارت بر لوله کشی گاز عنوان نمودنـد باتوجـه بـه نـرخ تـورم سـال 91 ،

پیشنهاد گروه تخصصی مکانیک افزایش 35 درصدی در این خصوص است.

مصوبه 4: پیشنهاد گروه تخصصی مکانیک در رابطه با افزایش 35 درصدی حق الزحمه نظارت گاز مطـرح و باتوجـه بـه نـرخ تـورم خـدمات مربوطه در سال 1391 به اتفاق آرای حاضران مورد موافقت قرار گرفت.

طرح هفتمین بند دستور جلسه درخصوص تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی با دستور انتخاب بازرسان:

مصوبه 5 : به اتفاق آرای حاضران بندهای 8،7 و 9دستور جلسه در اولویت قرار گرفت و در ادامه بنـد 7 دستورجلسـه مطـرح و در اجـرای بند ب اصلاحیه ماده 53 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به اتفاق آرای حاضران برگزاری مجمع عمومی عادی به طـور فوق العاده به تصویب رسید.

طرح هشتمین بند دستور جلسه درخصوص تخصیص اعتبار جهت بازسازی ساختمان مرکزی تاسقف مبلغ دو میلیارد ریال:

آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند سال گذشته در مجمع عمومی سازمان مبل یک میلیارد تومان برای ساختمان سازمان به تصویب رسـید که از این مبلغ دویست میلیون تومان برای بازسازی در هیأت مدیره دوره گذشته مصوب شد. باتوجه به هزینه های انجام شده، خواستار تصویب افزایش این مبلغ تا سقف پانصد میلیون تومان شدند.

آقای مهندس هاشمی درخواست داشتند گزارشی از هزینه های انجام شده تاکنون در این خصوص به اعضای هیأت مدیره ارائه شود.

آقای مهندس نصیری اظهار داشتند باتوجه به آغاز طرحهای جدید از جمله بازرسی گودبرداری، اجرای ماده 33 و ... سازمان از لحاظ ارائه خدمات با کمبود فضا مواجه است و طبقه دوم ، آسانسور، موتورخانه، تجهیزات ایمنی آتش نشانی و قسمتهای مختلـف سـازمان بایـد بازسـازی شود،با توجه به اینکه تا کنون سیصدو شصت میلیون تومان در این خصوص هزینه شده است خواسـتار افـزایش مبلـغ تـا 500 میلیـون تومـان شدند.

آقای مهندس صدر عنوان نمودند موضوع طراحی ساختمان جدید سازمان باید از مسابقه بین مهندسان برگزار شود تا مانند سـایر اسـتانها بهترین طرح برای ساختمان جدید سازمان استان انتخاب شود.

مصوبه 6 : بند 8 دستور جلسه درخصوص نحوه هزینه کرد اعتبار بازسازی و طراحی ساختمان تا سـقف مصـوب مجمـع (ده میلیـارد ریـال) مطرح و با 15 رأی از 20 نفر حاضر در جلسه مقرر گردید هزینه کرد تا سقف مبلـغ پـنج میلیـارد ریـال جهـت تکمیـل بازسـازی سـاختمان و همچنین پنج میلیارد ریال جهت طراحی ساختمان جدید به هیأت رئیسه تفویض گردد.

طرح نهمین بند دستور جلسه درخصوص گزارش نحوه اجرای ماده 33 قانون ناام مهندسی از ابتدای سال 1392

آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند درخصوص آماده سازی برای اجرای ماده 33 جلسـات مکـرر و پیوسـته ای بـا شـهرداری تهـران، شـورای اسلامی شهر تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران داشته ایم. در خصوص این فرایند از بدو ورود مالک و درخواست برای صدور پروانـه تا پایان یافتن ساختمان بررسی شده است. برای تحقق این امر هم از تعامل و هم از روابط سیاسی استفاده کردیم.

آقای مهندس حیدریون گزارش کاملی از فرایند گردش کار ماده 33 به اعضای هیأت مدیره ارائه نمودند و اظهـار داشـتند ایـن کـار یـک فرایند چند مرحله ای است که از مرحله کنترل صلاحیت و ظرفیت اشتغال طراحان و بحث تسلیم قراردادهای مرحله اول طراحی تا صدور جواز مرحله شهرسازی در آن دیده شده است. سپس مالک درخواست مرحله دوم را میدهد که در آن مرحله فرایندی کـه سـازمان بایـد وارد شـود .سازمان در مرحله فعلی از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک استفاده خواهد کرد. پس از مراجعه مالک به دفاتر خدمات الکترونیک مالک نقشه ها را ارائه میدهد و دفاتر نیز آنها را به سازمان ارسال مینماید. سازمان نیز پس از بررسی و تأیید نقشه هـا آنهـا را بـه دفـاتر خـدمات الکترونیـک

عودت میدهد. همزمان با این فرایند نیز مراحل انتخاب ناظر انجام میشود که یک فاز مجزا است. ناظران در 4 رشته پس از ثبت نام در سـایت، مشخصات ساختمانی که به آنها ارجاع داده میشود ثبت مینمایند. این بحث در 4 حوزه کنترل و بازرسی، طراحی، اجرا و شناسنامه فنی ملکیدر حال پیگیری می باشد. درخصوص گودبرداری نیز در 80 روز اخیر 2067 ساختمان از این منظر مورد بررسی قرار گرفته شده است و دسـتور

توقف عملیات از 9 درصد تا 42 درصد در بعضی از مناطق داشته ایم. حقالزحمه های مهندسان ناظر نیز از 15/10/91 از سیسـتم دسـتی قبلـی به سیستم الکترونیک تبدیل شد که این حق الزحمه ها ظرف 72 ساعت به حساب ناظران واریز میشود. ایشان در بحث طراحـی عنـوان کردنـد وقتی نقشه ها به سازمان ارسال میشود توسط طراحانی که در رشته های مختلـف انتخـاب شـده انـد و قـبلا از طریـق آزمـون انتخـاب شـده انـد حدود( 100) طراح موارد صورت خواهند پذیرفت. ضمناً در حال انعقاد تفاهم نامهای با انجمن طـراح و نـاظر هسـتیم کـه از خـدمات آنهـا نیـز استفاده خواهد شد. بحث برونسپاری نیز در دستور کار میباشد.

آقای مهندس جعفری عنوان نمودند باتوجه به بررسی های انجام شده توسط تیمهـای کارشناسـی خبـره و همچنـین برنامـه ریـزی خـوب هرگونه نگرانی در این خصوص را از بین برده است.

خانم مهندس رادمهر اظهار داشتند بسیاری از اعضای سازمان دغدغه نحوه ارجاع کار نظارت را پـس از اجرایـی شـدن مـاده 33 دارنـد و خواستار مشخص شدن نحوه انجام و پیشرفت کار شدند.آقای مهندس محمدی نژاد عنوان نمودند به دلیی اینکه سرعت آماده سازی این امر بـه دلیـی ضـیق وقـت بسـیار بالاسـت، اطـلاع رسـانی متناسب با این سرعت انجام نشده است و درخواست داشتند که همه اعضای هیأت مدیره به اجرایی شدن این امر کمک نمایند.

طرح پنجمین بند دستور جلسه درخصوص پیشنهاد تغییر شیوه نامه پرداخت حق الزحمه و حق مأموریت اعضای هیأت مدیره:

آقای دکتر غفرانی عنوان نمودند در مصوبه قبلی سقف 60 ساعت در ماه برای اعضای هیأت مدیره که موظـف نیسـتند تعیـین شـده بـود . ایشان پیشنهاد نمودند باتوجه به تورم و زمانی که برخی از اعضای هیأت مدیره در سازمان صرف می نمایند، برای اعضای موظـف هیـأت مـدیره 200 ساعت و برای اعضایی که موظف نیستند 75 ساعت تعیین شود.

آقای مهندس گلزار اظهار داشتند اگر هریک از اعضای هیأت مدیره حدوداً در 5 کمیته عضویت داشته باشند، به طـور تقریـب و میـانگین  حدود 100 ساعت در ماه وقت خواهد گذاشت. بنابراین برای هر عضو غیرموظف حداقی 40 ساعت و حداکثر 100 ساعت در نظر گرفته شود.

آقای مهندس صدر درخواست داشتند به دلیی اینکه برخی از اعضای هیأت مدیره وقت بسیار زیادی در سازمان میگذارند سـقفی در ایـن خصوص وجود نداشته باشد.

آقای مهندس زنگنه عنوان نمودند یکسری از پُستها طوری طراحی شده که باید تمام وقت سرکار باشـند . بنـابراین بـرای ایـن پُسـت هـا قیمتی نمیتوان تعیین کرد. افزایش حق الزحمه برای خودمان مطمئناً انعکاس جالبی نمیتواند داشته باشد.

آقای مهندس جعفری اظهار داشتند میزان ساعت حضور در سازمان نباید ملاک باشد و بهتر است مبلغ را افزایش دهیم.

آقایان مهندس حیدریون و امیرخانی مطرح کردند نباید حقی از اعضایی که وقت زیادی در سازمان صرف میکنند ضایع گردد و انگیـزه کار در آنها نباید از بین برود.

مصوبه 7: بند 5 دستور جلسه درخصوص تغییر سقف ساعت کارکرد اعضای هیأت مدیره در شیوه نامـه مربوطـه مطـرح و بـا اکثریـت آرای

حاضران مقررگردید سقف ساعت موجود با لحاظ بودجه بندی سال 92 به صورت زیر افزایش یابد:

7-1  اعضای غیرموظف هیأت مدیره حداقل 40 ساعت و حداکثر 100 ساعت در ماه

7-2  اعضای موظف هیأت مدیره حداکثر 200 ساعت در ماه

جلسه با ذکر صلوات در ساعت 19:30 دقیقه خاتمه یافت.,


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :