به جای تاکید بر تعطیلی اصناف، بهتر بود بر تعطیلی ادارات تاکید کنیم
به جای تاکید بر تعطیلی اصناف، بهتر بود بر تعطیلی ادارات تاکید کنیم

 علی اعطا در دویست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران:

به جای تاکید بر تعطیلی اصناف، بهتر بود بر تعطیلی ادارات تاکید کنیم

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با اشاره به فاصله گذاری هوشمند گفت: وقتی بحث فاصله گذاری اجتماعی مطرح شد، از قرنطینه یک قدم عقب نشینی کردیم. حالا سوال این است که آیا فاصله گذاری هوشمند هم یک قدم عقب نشینی نسبت به فاصله گذاری اجتماعی است؟

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، علی اعطا در دویست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به جای تاکید بر تعطیلی اصناف بهتر بود بر تعطیلی ادارات تاکید کنیم، گفت: شاید اگر برخی از ا