ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﻲ و ﺷﺎﻟﻮده ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﻲ و ﺷﺎﻟﻮده ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

منتشر شده توسط tceo.ir در تاریخ ۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت
کدخبر:288منبع:tceo.irتاریخ انتشار:۱۳۹۲ بيست و پنجم ارديبهشتلینک خبر: http://www.sedayemohandes.ir/Pages/News-288.aspx